background image

EKO manažment podniku

Služba v sebe sústreďuje komplexné riadenie a starostlivosť o všetky zložky životného prostredia, súvisiace činnosti a oblasti.
Partner má možnosť výberu z viacerých balíkov:

 • E - legislatíva + odpady
 • K - legislatíva + odpady + manipulácia
 • O - legislatíva + odpady + manipulácia + suroviny + proces

Poskytovaním uvedenej služby sa staráme o celkovú ekonomiku a ekológiu s ohľadom na efektivitu jednotlivých činností. Cieľom služby, alebo jej jednotlivých súčastí je vygenerovať definovanú úsporu. Identifikácia možnej úspory je začiatkom vzájomnej spolupráce, čo zabezpečujeme prostredníctvom komplexnej vstupnej analýzy. Analýza je spracovaná ako dôverný dokument a partner má možnosť výberu v pokračovaní spolupráce samotným zverením definovaných oblastí do riadenia našej spoločnosti, tzv. outsouring, alebo si ponechá vypracovanú analýzu a svojpomocne aplikuje navrhované riešenia.


Vieme, že čas je dôležitým faktorom pri zabezpečovaní akýchkoľvek výkonov, preto sa o Vás bude starať vybraný pracovník, ktorý zabezpečí požadovaný rozsah služby. Vašim príspevkom je najmä účasť na dohodnutých kontrolných stretnutiach a prípadná komunikácia cez elektronické a mobilné média. Služba je vykonávaná prostredníctvom štandardných zmlúv alebo zmlúv o riadení a plnom zastupovaní (mandátna zmluva, zmluva o výkone a pod...)


Všetky informácie medzi partnermi sú viazané mlčanlivosťou a sú použité výhradne na zabezpečenie dohodnutých služieb. Pre viac informácií doporučujeme vyžiadať si osobné stretnutie.

Služby pre obce a mestá

Služba je zameraná na zabezpečenie environmentálnych systémov pre obce a mestá prostredníctvom dohodnutej a vhodnej formy.


Vieme, že veľakrát je potrebné aby primátor, starosta, alebo na to určený pracovníci zvládali rôzne predpisy, zákony a nariadenia v rôznych oblastiach nevyhnutných na zabezpečenie chodu mesta alebo obce.


Preto si Vám dovoľujeme ponúknuť služby našej spoločnosti a aspoň čiastočne pomôcť pri riešení otázok v oblasti environmentálnych aktivít.


Na základe získania podrobných informácií o súčasnom systéme Vám pripravíme návrh možností, ktoré môžete následne aplikovať svojpomocne, alebo prostredníctvom oprávnených subjektov.


Environmentálne povedomie


Podstatou je priblížiť občanom jednoduchou formou význam ekológie a poukázať na výhodnosť aplikovaných činností. Medzi najvýznamnejšie nástroje radíme:

 • vzdelávanie a výchovu (prednášky, aktívna EKO škola/škôlka, ...)
 • odborné poradenstvo (identifikácia a vyhodnotenie vhodných subjektov pre spoluprácu, plnenie ENVIRO povinností, ...)
 • propagáciu (vizualizácia a návrh reklamy ENVIRO správania občanov, ...)
 • podporné činnosti (pomoc pri získaní dotácií, zhodnotenie členstva - RF, oprávnené organizácie, ...)

Odpady, zberné dvory a obsluha


V súčasnosti väčšina obcí a miest prevádzkuje zberný dvor prostredníctvom zmluvy s veľkou odpadárskou spoločnosťou, alebo svojpomocne. Časť obcí a miest však zberný dvor nemá vybudovaný z jednoduchého dôvodu - nie sú voľné finančné prostriedky na jeho zriadenie a obsluhu. Tieto obce sa prípadne združujú do regionálnych celkov a vytvoria napríklad jedno miesto pre činnosť zberného dvora.


Pod pojmom zberný dvor rozumieme vyhradený priestor, kde môžu občania odovzdať odpad. Odpadom sa rozumejú napríklad - separáty (plast, sklo, papier), bio odpady (tráva, lístie, kuchynský odpad), nebezpečné odpady (oleje, chemikálie, rozpúšťadlá,...), elektroodpad (chladničky, TV, drobné spotrebiče, žiarivky), pneumatiky a kopa ďalších odpadov, ktoré často končia v komunálnom odpade, alebo na tzv. ČIERNYCH SKLÁDKACH.


Úlohou služby je spracovať analýzu stavu súčasného prevádzkovania zberného dvora s identifikáciou všetkých ukazovateľov (pozitíva vs negatíva).


Cieľom je navrhnúť opatrenia na zlepšenie východiskovej situácie, nájsť riešenia na efektívnejšie prevádzkovanie dvora a prípadne priamo riadiť procesy zberného dvora.


Najvyšším stupňom je plné odovzdanie zberného dvora do správy na základe zmluvy o výkone služby.


V takomto prípade zabezpečíme plnohodnotné fungovanie súvisiace so zberom, zhodnotením a zneškodnením všetkých odpadov, pričom garantujeme zamestnanie občanov danej obce, resp. regiónu. Súčasne znížime ekonomickú závislosť zberného dvora od obce alebo mesta, prípadne vytvoríme plnú nezávislosť na obecných prostriedkoch.


Nebojte sa odovzdať zberný dvor do správy externej firmy. Veríme, že dohodnutý úžitok Vás presvedčí o správnosti rozhodnutia a v neposlednom rade umožníme predstaviteľom obce/mesta venovať svoj čas činnostiam potrebnejším pre rozvoj a spokojnosť občanov.


Pre viac informácií doporučujeme osobné stretnutie.

Legislatíva

Poradenstvo


Služba je vykonávaná formou aktívneho poradenstva priamo u partnera. V rámci rozsahu spolupráce je priamo vyhotovovaná potrebná dokumentácia, či už pre potreby verejných inštitúcií, zákonodárnych subjektov, odborných inštitúcií, externých organizácií alebo pre interné potreby partnera. Následnú komunikáciu s inštitúciami môžeme zabezpečovať na základe plnomocenstva a partner je tak zastupovaný pri akýchkoľvek požiadavkách.


Na uvedenú službu sa súčasne vzťahuje garancia aj pre prípadné finančné postihy zo strany štátnej správy.


Oblasti poskytovanej služby:

 • Základné legislatívne poradenstvo (odpady, ovzdušie, voda)
 • Rozšírené legislatívne poradenstvo (ZLP + výber - obaly, recyklačný fond, oprávnené organizácie, REACH, EIA, IPKZ, posudková činnosť)
 • Eurofondy a environmentálne projekty

Konzultácie


Konzultáciou rozumieme kontakt s partnerom formou osobného stretnutia, el. poštou alebo telefonicky, kedy sú poskytované požadované informácie. Konzultácia je vo všeobecnosti poskytovaná v aktuálnom čase, teda ON - LINE.


Zmluvným partnerom poskytujeme odborné konzultácie s garanciou, v súlade s dohodnutým rozsahom spolupráce (napr.: zaradenie nového odpadu, vystavenie požadovaných dokumentov, spôsob likvidácie odpadu, vhodnosť manipulácie, spôsob evidencie a tvorba podkladov,...) formou individuálnych stretnutí.


Všeobecné informačné konzultácie sú dostupné verejne a to formou e-mailového kontaktu, telefonátu alebo sociálnych sietí.


Semináre a workshopy


Aktivity za účasti odborníkov a profesionálov z verejnej správy alebo zákonodárneho stavu podporené praktickými ukážkami a informáciami priamo z terénu sú dôležitou súčasťou správnej aplikácie environmentálnych činností.


Rozhodli sme sa prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia a preto pre záujemcov z radov našich zákazníkov, priateľov alebo sympatizantov budeme vyhlasovať a organizovať semináre, konferencie a workshopy na rôzne tematické okruhy.


SLEDUJTE NÁS! O témach a termínoch Vás budeme informovať prostredníctvom našich stránok.

ČISTENIE A UPRATOVANIE

"vyčistíme do zelena a upraceme do voňava" - heslo, ktoré je príznačné pre náš tím. Špecializáciou našej spoločnosti je čistenie areálov po veľkých kultúrnych a športových akciách. Neváhame však ani s menšími a drobnými požiadavkami, ktoré našich partnerov oberajú o čas. Sme pripravení predložiť výhodnú ponuku na príjemne upratané a vyčistené akékoľvek miesto.


Komplexne poskytujeme služby v rámci čistenia exteriérov a interiérov. Čistíme a upratujeme areály, kancelárie, byty, domy, školy, automobily.


Zabezpečujeme upratovanie okolia firiem a prípadne letnú a zimnú údržbu alebo čistenie technologických zariadení.


Používame vhodnú kozmetiku a čistiace prostriedky, ktoré nepoškodzujú čistený povrch. Využívame reprezentatívnu techniku tolerantnú k životnému prostrediu. Vzniknuté odpady zneškodňujeme vo vlastnej réžii.


Spoľahlivosť pri zabezpečení činností potvrdzuje dlhoročná spolupráca a vyjadrenie spokojnosti s odvedenou prácou.


Porovnajte naše služby a dovoľte si skutočne príjemné prostredie na prácu alebo relax. V prípade nespokojnosti Vám uhradíme náklady.

ODPADY

O odpadoch sa píše v rôznej literatúre a článkoch. Väčšina si predstaví „niečo“ čo sa už nedá použiť, alebo iným spôsobom uplatniť.


Naša spoločnosť sa zameriava na spracovanie odpadov tak, aby to čo je využiteľné bolo využité a vrátané do kolobehu výrobku.


Služba je zameraná na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. V rámci spolupráce sú u partnera identifikované všetky vznikajúce odpady a overená správnosť ich kategorizácie, lebo tovaru. Môže ísť o úplné alebo čiastkové zhodnotenie, pričom dochádza najmä k zníženiu nebezpečných vlastností odpadu a jeho následné pretransformovanie na surovinu, alebo produkt pre ďalšie priemyselné využitie.


Cieľom poskytovanej služby je zabezpečiť v maximálnej miere využitie odpadu, legitímny odber prostredníctvom oprávnených a rešpektovaných organizácií a v čo najmenšom rozsahu podporovať také formy zneškodnenia alebo spracovania odpadu, ktoré tvoria hrozbu pre budúce generácie svojím krátkodobým často krát výhradne ekonomickým finančným efektom.


Pre našich partnerov zabezpečujeme odber ostatných, komunálnych a nebezpečných odpadov. Samostatnou kategóriou sú zhodnotiteľné alebo recyklovateľné odpady, ktoré tvoria príjmovú položku.


Pre viac informácií doporučujeme osobné stretnutie.

TECHNIKA A PERSONÁL

Služba je zameraná na zabezpečenie skladovacích a technických zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre výkon činností v rámci optimalizácie environmentálnych činností. Návrh použitia vychádza z reálnych potrieb partnera a zohľadňuje ekonomické dopady ich využitia.


Jednotlivé zariadenia a potreby je možné dodať formou predaja alebo prenájmu.


Technické zabezpečenie:

 • plastové a kovové kontajnery (objem 120 l, 240 l, 1100 l )
 • veľkoobjemové kontajnery typu VOK a ABROLL
 • lisovacie zariadenia a kontajnery
 • drviace zariadenia
 • plastové a kovové obaly (bandasky, sudy)

Súčasťou služby je aj zabezpečenie obslužného personálu pre zabezpečenie požadovaných úkonov. V prípade požiadavky na personálne zabezpečenie je spracovaná analýza požadovaných výkonov priamo súvisiacich s environmentálnymi činnosťami a následne predložený návrh s uvedením počtu pracovníkov a časová náročnosť. Cieľom je zabezpečiť plynulosť výkonov bez zbytočných prestojov a prípadne zamedziť prezamestnanosti. Optimálnym riešením je využitie pracovníkov na presne definovaný časový úsek, pričom sú partnerovi poskytnutý ako súčasť služby. V takomto prípade sú všetky pracovno - právne povinnosti v zodpovednosti našej spoločnosti.

ÚČTOVNÍCTVO

Každý z nás potrebuje mať k dispozícii správne čísla, či už pre vlastnú potrebu alebo v zmysle zákonných povinností. Službu účtovníctvo poskytujeme v širšom spektre, najmä však spracovanie mzdovej agendy, vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, zostavenie a vyhotovenie daňových priznaní a poradenstvo v oblasti dane a účtovníctvo. Služba je poskytovaná pracovníkmi s dlhodobou praxou na pozícii účtovník a ekonóm. Garanciou služieb je prevzatie rizika za prípadné pokuty udelené inštitúciami a poistenie výkonu činností voči tretím osobám.


Vašu súčasnú situáciu vyhodnotíme na základe jednoduchého auditu, kde verifikujeme rozsah požadovaných výkonov (počet účtovných záznamov) a pripravíme vhodnú alternatívu s doporučením, tak aby ste nemuseli míňať prostriedky na nepotrebné činnosti.


Služba je výhodná najmä pre subjekty, ktoré z personálnych dôvodov nemajú obsadenú pozíciu samostatný účtovník/ekonóm, ale aj pre subjekty, ktoré majú aspoň čiastočne zabezpečenú prípravu dokladov interným pracovníkom napríklad na pozícii asistent.


V prípade Vášho záujmu nás jednoducho kontaktujte a vyžiadajte si ponuku vyhotovenú podľa vašich individuálnych potrieb


Vyžiadať ponuku

BOZP a PO

Službu poskytujeme v spolupráci s oprávnenými organizáciami.


Doprava

Zabezpečíme pre Vás prepravu materiálu, tovaru a osôb.


Poistenie

Pripravíme pre Vás návrh vhodného typu poistenia s porovnaním možných variant. Poskytujeme:

 • PZP
 • Havarijné poistenie
 • Dôchodkové poistenie
 • Životné poistenie
 • Investičné poistenie

Súčasťou je poskytnutie finančného poradenstva. Služby poskytujeme na základe oprávnenia NBS v spolupráci s renomovanými finančnými a poisťovacími inštitúciami.


Bližšie informácie o doplnkových službách môžete získať na základe zaslania požiadavky.

logo o nas

Vízia

 • byť jednoznačnou voľbou pre zodpovedné podniky v oblasti starostlivosti o životné prostredie
 • vytvárať pevné a dlhodobé partnerstvá
 • poskytovať kvalitné a kvalifikované služby za účelom vytvorenia priestoru pre našich zákazníkov
 • byť zodpovedným zamestnávateľom s prívlastkom slobodná firma
 • byť úspešnou mienkotvornou spoločnosťou

Poslanie

 • poskytovaním atraktívnych služieb s podporou vlastného know-how aktívne prispievať k ochrane životného prostredia, vytvárať trvalo udržateľné mechanizmy pre napĺňanie definovaných cieľov, dosahovať adekvátny zisk pre našich zákazníkov a vlastnú spoločnosť

Priority

 • spokojný zamestnanec
 • vysoká miera zodpovednosti
 • profesionálne služby
 • spoľahlivosť partnerstva

Zásady

 • nesľubujeme - plníme
 • podnikáme v súlade s etickými princípmi
 • aktívne investujeme do rozvoja spoločnosti
 • plánujeme strategický rozvoj spoločnosti s aktívnym prístupom firemného kolektívu
 • podporujeme sociálne komunity
 • prispievame k výchove ochrany životného prostredia

Vznik a história

 • spoločnosť rabinak Solutions založil Roman Rabiňák na podnet priateľov a známych z radov zákazníkov, ekológov, ekonómov, majiteľov firiem a spolupracovníkov
 • po viac ako 18 rokoch úspešného pôsobenia v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s domácimi a zahraničnými firmami vzniká dňa 15. mája 2013 vlastná spoločnosť, čo môžeme považovať za darček k sviatku konateľa
 • udalosti a dianie v spoločnosti budeme s Vami zdieľať prostredníctvom verejných aktivít alebo akcií pre zákazníkov a sympatizantov a dozviete sa o nich tiež prostredníctvom aktuálnych informácií na našich stránkach

Naši ľudia

 • kolektív spoločnosti tvoria odborníci v oblasti environmentálneho manažmentu podnikov a legislatívy životného prostredia, ekonómovia, úspešní obchodníci, externí spolupracovníci pre bezpečnosť pri práci a požiarnu ochranu a čo je najdôležitejšie výnimoční a spokojní ľudia orientovaní na dosahovanie úspechu
 • personálnou stratégiou je zvyšovanie osobnej kvalifikácie, vysoká miera zodpovednosti, adekvátne právomoci, kolektív ľudí spoločne budujúci "slobodnú" firmu s jasne definovaným spôsobom odmeňovania, motivácie a rozhodovania o strategických aktivitách spoločnosti

Fakty - výhody - úžitok

 • profesionalita - odborne vykonávané a poskytované služby
 • výber - široká ponuka služieb zabezpečená nadštandardnými zmluvami
 • spoľahlivosť - získanie a udržanie dôvery partnerov
 • objektivita - analýza "nulového" stavu a výber variantných riešení
 • sloboda - rozhodnutie o ďaľšej spolupráci bez sankcií a záväzkov
 • garancia - určenie, odsúhlasenie a uznanie cieľa pri podpise zmluvy
 • partnerstvo - osobná starostlivosť
 • minimálne riziko - platba za uspokojivý výsledok
 • úspora - dosiahnutie lepších ekonomických ukazovateľov

Prečo to robíme tak?

 • vieme zhodnotiť súčasný stav, navrhnúť a porovnať riešenia a aplikovať správne rozhodnutie
 • vieme aké je mať nevýhodné zmluvy, preto o všetkom rozhodujete Vy
 • chceme zvýšiť environmentálne povedomie
 • chceme Vám ukázať prínos aj z neštandardných oblastí
 • pre získanie dôvery a referencie
 • pre zisk, ktorý vieme vytvoriť a následne zhodnotiť
 • môžme vytvoriť priestor pre vaše prioritnejšie činnosti
 • môžme prispieť k záchrane súčasných hodnôt pre ďaľšie generácie

Ako to dokážeme?

 • vytvorili sme vlastné know-how
 • počúvame a hľadáme
 • nevzdávame sa
 • máme radi svoju prácu
 • vážime si spolupracovníkov
 • vnímame okolie a prispôsobujeme sa
 • delíme sa o zážitky

KOMUNITA A NOVINKY

Prečo KOMUNITA?

Človek je spoločenský tvor od svojho zrodu a vždy hľadal spôsob ako vytvárať spoločenstvá. Niekedy to boli výhradne rodiny a príbuzní, inokedy sa spájali rody a veľakrát to boli celé národy.


Každá spoločnosť a firma je tvorená človekom a ľuďmi, bez ohľadu na ich postavenie, vedomosti, právomoci a zodpovednosť.


Každá spoločnosť by mala patriť do určitého spoločenstva, či už podľa rovnakého zamerania podnikania, výšky zisku, počtu zamestnancov alebo iných hodnotových rebríčkov.


Každá spoločnosť si však sama vyberá svoje zaradenie a pravdepodobne ho počas svojej aktívnej činnosti zmení čiastkovo alebo radikálne. Je to dôsledok vývoja ľudí pracujúcich v týchto spoločnostiach. Počínajúc novým zamestnancom a končiac pri zakladateľoch a majiteľoch. Každá spoločnosť a jej zaradenie do určitej KOMUNITY je odrazom jej vnútorného života.


Preto je naša spoločnosť súčasťou komunity, ktorej prioritou je aktívny vnútorný život ľudí, budovanie dlhodobých partnerstiev, dôvera, zodpovednosť, otvorený dialóg, profesionalita a zdravé životné prostredie.


Neváhajte, staňte sa partnermi a získajte výhody spolupráce členov našej komunity.


Ďakujeme, že aj Vy nám umožňujete patriť do správnej komunity a pomáhate nám napĺňať naše poslanie a víziu.

Žiadosť o stretnutie.

Odoslaním žiadosti dáva odosielateľ súhlas na spracovanie údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


EKO manažment Poradenstvo Služby obci a mestu Odber odpadu Iné služby

 • rabinak Solutions, s.r.o.
  M.M. Hodžu 1072/9
  974 01 Banská Bystrica
 • +421 918 653 312
  info@rabinaksolutions.com
  www.rabinaksolutions.com
 • IČO: 47 145 633
  DIČ: 2023 765557
  IČ DPH: SK2023 765557